Od dnia 1 lipca 2021 roku weszły w życie długo oczekiwane zmiany w zakresie sposobu wnoszenia wniosków do Rejestru Przedsiębiorców KRS – od teraz wszelkie wnioski należy składać do sądu rejestrowego wyłącznie elektronicznie.

Powyższe wynika z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, której wejście w życie było  w ciągu ostatnich dwóch lat trzykrotnie przekładane w czasie.  

To kolejny, po wprowadzeniu przed kilku laty możliwości elektronicznego składania sprawozdań finansowych poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych, krok do pełnej informatyzacji Krajowego Rejestru Sądowego. 

Co obejmuje e-KRS?

Odtąd katalog e-usług związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym obejmuje:

  • składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS,
  • składanie pism procesowych do sądu rejestrowego,
  • zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF,
  • elektroniczną korespondencję z sądem rejestrowym,
  • przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • udostępnianie informacji o podmiotach wpisanych do KRS.

Aby skorzystać z możliwości składania wniosków online należy założyć konto w Portalu Rejestrów Sądowych, za  pośrednictwem którego formułuje się ich treść, załączając do nich dokumenty podpisane elektronicznie. Cały proces złożenia wniosku o wpis np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru trwa kilkanaście minut, a jego finalizacja wymaga złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Nie ma już obowiązku załączania odpisów aktów notarialnych, albowiem Krajowa Rada Notarialna prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Podczas składania wniosku wnioskodawca podaje wyłącznie numer aktu notarialnego złożonego w CREWAN, wynikający z zaświadczenia wydanego przez notariusza po dokonanej czynności notarialnej. Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.

Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony, a także niezłożony na urzędowym formularzu podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, natomiast nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków tylko wówczas, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu. W razie zwrócenia wniosku przez sąd rejestrowy może on być ponownie złożony  w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia, przy czym skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Z kolei akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym udostępnia się za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych lub w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, co oznacza, że praktycznie bez wyjścia z biura lub domu będzie można przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Rejestrów Sądowych zapoznać się z zawartością akt rejestrowych dowolnej spółki, podobnie jak to ma miejsce od kilku lat  w przypadku dokumentów finansowych składanych do Repozytorium Dokumentów Finansowych.