Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że administratorem danych osobowych jest Wojciech Halec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego TOTAL, ul. Dąbrowskiego 2/2, 62-030 Luboń, NIP 9720899536 („Administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

 • marketingu usług własnych,

 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

 • dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, lub zawarte w bazie danych Administratora,

 • przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby,

 • potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi pod wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),

 • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Administratora.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Informacja dotycząca podstawy prawnej podania danych osobowych oraz konsekwencji braku ich podania:

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji, a brak podania danych osobowych uniemożliwi nawiązanie współpracy handlowej z Administratorem, w szczególności zawarcie umowy świadczenia usług znajdujących się w ofercie Administratora.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w zakresie uzyskanych danych osobowych.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie zamierza przekazywać uzyskanych danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): zewnętrzna księgowość, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, operatorzy IT.