Sprawy Frankowe

Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z dochodzeniem przez kredytobiorców roszczeń wynikających z tzw. umów frankowych. 

Czym są tzw. kredyty frankowe? Kredyty frankowe były wypłacane w polskich złotych, jednak samo zadłużenie było wyrażone we frankach szwajcarskich, w tej walucie regulowane były również raty. Kredyt frankowy miał przy tym dwa warianty: w przypadku kredytu denominowanego w umowie kredytowej widniała kwota wyrażona w walucie obcej, co wiązało się z ryzykiem uzyskania przez kredytobiorcę kwoty odbiegającej od tej, którą zamierzał otrzymać, w związku z wahaniami kursu. Z kolei osoby wnioskujące o indeksowany kredyt we frankach z góry wiedziały, jaką kwotę w złotych otrzymają, jednak była ona przeliczana przez bank zgodnie z obowiązującym kursem do franka szwajcarskiego. Wartości w tej walucie widniały także w harmonogramie spłaty, jednak najczęściej kredytobiorcy regulowali je w polskich złotych, a bank sam dokonywał przewalutowania, niekorzystnie dla klienta, który musiał pokryć tzw. spread walutowy, czyli różnicę pomiędzy kursem nabycia, a kursem sprzedaży.

Przy zawieraniu ww. umów kredytobiorcy nie mieli zwykle możności wpływania na ich kształt i postanowienia (zastosowanie wzorów umów niepodlegających negocjacjom lub zmianom), nie byli informowani o ryzyku kursowym, zasadach wyznaczania kursów CHF przez bank oraz o zmienności tego kursu i braku stabilności franka szwajcarskiego, a liczne postanowienia umowne były postanowieniami o charakterze niedozwolonym (abuzywnym), czego nie mogli stwierdzić w chwili zawierania ww. umów i ocenić rzeczywistą wysokość zobowiązania wobec banku z tytułu ww. umów kredytu, co w konsekwencji oznacza, że umowy te chociaż formalnie zawarte, nie spowodowały nawiązania stosunków umownych, a żadna z ich stron nie była zobowiązania do świadczeń na ich podstawie. 

Nasza Kancelaria zajmuje się pomocą prawną zarówno w zakresie udzielonych kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Dochodzenie roszczeń możliwe jest także wówczas, gdy kredyt został już spłacony.

Na wstępie dokonujemy analizy umowy kredytowej pod kątem istniejących w niej klauzul niedozwolonych, a następnie przedstawiamy możliwości dalszego działania przeciwko bankowi. Unieważnienie umowy frankowej ma ten skutek, że uważana jest ona za niezawartą, a świadczenia stron podlegają zwrotowi. 

W zakres naszej pomocy prawnej wchodzą:

  1. analiza postanowień umowy, 
  2. podjęcie działań zmierzających do uzyskania przez kredytobiorcę danych z banku związanych z dokonanymi spłatami,
  3. ustalenie wysokości roszczenia wobec banku,
  4. sporządzenie wezwania banku do zapłaty należności na rzecz kredytobiorcy,
  5. przygotowanie pozwu i wytoczenie powództwa,
  6. reprezentacja kredytobiorcy na rozprawach, 
  7. sporządzanie pism procesowych w toku procesu przed sądem,
  8. nadzór nad wykonaniem zapadłego w sprawie orzeczenia.

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie i składa się z części stałej oraz premii procentowej za osiągnięcie korzystanego wyniku (tzw. success fee). 

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda