EPU

(elektroniczne postępowanie upominawcze)

EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze)

Zakres działań

Kancelaria Radcy Prawnego TOTAL w ramach posiadanego konta w systemie teleinformatycznym e-sądu świadczy usługi zastępstwa procesowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). EPU jest nowoczesnym rozwiązaniem zwiększającym skuteczność i szybkość windykacji.

Postępowanie to ma charakter fakultatywny tj. wymaga inicjatywy wierzyciela  w skorzystaniu z tej formy dochodzenia roszczeń. W praktyce oznacza to wytoczenie powództwa za pośrednictwem portalu www.e-sad.gov.pl. Bardzo dużą zaletą dla wierzyciela jest oszczędność czasu i pieniędzy. Taki pozew w momencie jego wprowadzenia do systemu automatycznie zostaje złożony w sądzie i czeka na rozpoznanie. Do pozwu nie załącza się dowodów, wystarczy je szczegółowo wymienić i opisać, a pozew dobrze uzasadnić.

Opłata sądowa od pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu tj. dochodzonego roszczenia pieniężnego, przy czym nie może być niższa niż 30 zł, co powoduje, że postępowanie to jest zwykle tańsze od prowadzonego przed sądem stacjonarnym.

Kancelaria oferuje usługi zarówno wierzycielom, pragnącym dochodzić swoich wierzytelności w sądzie elektronicznym, jak i dłużnikom, którzy muszą podejmować działania zabezpieczające ich interes prawny, co zwykle sprowadza się do złożenia pozwu, sprzeciwu od nakazu zapłaty otrzymanego z EPU oraz występowania przed sądem stacjonarnym w razie kontynuacji postępowania po sprzeciwie, a także działań na etapie egzekucji komorniczej – skutkujących jej większą skutecznością w przypadku wierzycieli albo jej osłabieniem lub zablokowaniem w przypadku dłużników.

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda