Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zakres działań

Kancelaria Radcy Prawnego TOTAL świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz wykonawców oraz zamawiających. Usługi Kancelarii obejmują:

Dla wykonawców oferujemy kompleksową i fachową współpracę. Przetargi publiczne wiążą się z wieloma zawiłościami i pułapkami, warto więc skorzystać z wiedzy i pomocy radcy prawnego jeszcze przed przystąpieniem do sporządzenia oferty.

 • analiza oferty oraz pomoc prawna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zapytania i negocjacje,
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg,
 • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz umów konsorcjum,
 • pomoc prawna w trakcie realizacji umów o zamówienie publiczne,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Dla zamawiających pomoc prawna koncentruje się na czynnościach związanych z podejmowaniem decyzji o wyborze trybu udzielenia zamówienia publicznego, a następnie z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i wyborem najkorzystniejszej oferty.

Zakres oferowanych usług:

 • pomoc prawna przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej, SIWZ, wzorów umów,
 • pomoc prawna przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • porady prawne związane z przeprowadzanymi kontrolami,
 • doradztwo dotyczące korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych.

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda